Lader
Je bestelling

Je hebt niets in je winkelmand.

Kopie van het privacybeleid


Privacybeleid FLASKE BV

https://flaske.com

 

Over ons privacybeleid

FLASKE BV geeft veel om uw privacy. Wij zijn uitsluitend bedoeld die wij nodig hebben voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van applicatie op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van FLASKE BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/06/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid wordt bepaald welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze privacy-privacyverantwoordelijke.

 

Over de gegevensverwerking

U kunt deze laten, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

 

Webwinkelsoftware 

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen bestaan ​​uit de applicatie van SSL-encryptie en een beveiligings wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen verzameld en / of opgeslagen. Shopify zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen bezorgdheid te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de wettelijke bewaartermijnen voor (persoons) gegevens. Het EU / US Privacy Shield is van applicatie, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

 

E-mail en mailinglijsten 

Klaviyo

VOORBEELD: Onze website maakt gebruik van [AANBIEDER], een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is via onze website wordt verzonden, ziet u de 'unsubscribe' link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door


[AANBIEDER] opgeslagen. [AANBIEDER] maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken van e-mails worden geopend en gelezen. [AANBIEDER] zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan met derden te delen. 

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft ingrijpende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer.

 

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie waarin zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde expliciete met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van applicatie op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Lees de beoordelingen

Webwinkelkeur

Wij verzamelen recensies via het platform van WebwinkelKeur. Als u een recensie achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een ​​naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact opnemen om een ​​toelichting op uw recensie te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een ​​recensie achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een ​​recensie achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde wetgeving betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van applicatie op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling plaatst, laat het ons weten. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en statusgegevens met PostNL delen. PostNL heeft deze gegevens alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden

GeldVogel

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de van MoneyBird. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd en opgeslagen, MoneyBird heeft de technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een ​​bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij hebben deze gegevens bij uw bestelling geplaatst. We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben een geschikte technische en organisatorische maatregelen om u te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatische verzamelde gegevens

Data die automatisch worden verzameld door onze website worden onze service verder verbeterd. Deze gegevens (zijn uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In gevallen gevallen kan FLASKE BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een voorstel zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij houden uw gegevens open voor uw cliënt. Wijzen over ons niet langer van onze diensten gebruik wensen te maken. Als u dit vergeet ons op te zoeken. Oprest van duurzame gegevensbestanden occasions we facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren Medewerkers hebben geen toegang meer tot uw klantenprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als specifieke beslissingen die betrekking hebben op de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om voorkomen te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als uw vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) te voeren en in te voeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je ons vraagt ​​om ons te onderhouden. E-mailadres van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens hebben.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) te hebben en te laten kennen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij zijn bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) te hebben. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres is dat uw gegevens niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en laten in werking treden. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften van kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt in opdrachten van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle voorzuiverheid kunnen wij in een ijverige situatie niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden en niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en anderen rechten

U heeft in gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van FLASKE BV. Als u bezwaar maakt wij onmiddellijk de gegevensverwerking gestaken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat wij afschriften en / of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op rechterlijke wijze dat dit recht van applicatie is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” -dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de werking waarop wij rieten verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

FLASKE BV

Jan van Scorelstraat, 39a 3583CK Utrecht Nederland T +062 (012) 0851 E info@flaskebottle.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Ruben Peters